برای تصمیمی که گرفتی به تو دوست عزیز تبریک میگم

مطمئن باش که چیزهای زیادی یاد میگیری